Ładowanie zdjęć ...
„PCM S.A. jest Zakładem doskonalącym i poszerzającym świadczone usługi dla naszych pacjentów i dla nas samych.”
 
Więcej 
Co warto wiedzieć o naszym Szpitalu ? Co zabrać ze sobą do szpitala ? Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Więcej 
tel.  (77) 406 78 00
fax: (77) 406 78 72
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl
Pełne dane kontaktowe 

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie bilansu spółki

Środa, 11 października 2023 r. Godz. 08:49

Rada Nadzorcza Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku za rok 2023 i 2024 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej spółki.

I. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego PCM S.A. w Prudniku”, w terminie do 03.11.2023 r. do godziny 15:00, na adres 48-200 Prudnik, ul. Szpitalna 14, Sekretariat.
2. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki (decyduje data wpływu).
3. Oferta nie spełniająca powyższych wymogów lub złożona po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, nie podlega rozpatrzeniu.
 
II. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta
1. Zbadanie sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta.
2. Udział w pracach inwentaryzacyjnych w siedzibie spółki.
3. Gotowość do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
4. Przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego nie później niż do dnia 10 kwietnia roku następnego ( bez względu na termin składania sprawozdania finansowego do KRS i KAS ogłoszonego przez ustawodawcę)
 
III. Oferta powinna zawierać:
1. Cenę łączną brutto za badanie sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badań i gotowością o której mowa w pkt. II. 2 i 3.
2. Informację o oferencie, o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych.
3. Harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem.
4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
5. Opis doświadczenia zatrudnionych w firmie biegłych rewidentów wraz z listą referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych z ostatnich 5 lat.
6. Ksero aktualnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biegłego rewidenta, potwierdzone osobiście za zgodność z oryginałem, wraz z zobowiązaniem do przedłużenia polisy na okres objęty niniejszym postępowaniem.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru oferty bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.