Ładowanie zdjęć ...
„PCM S.A. jest Zakładem doskonalącym i poszerzającym świadczone usługi dla naszych pacjentów i dla nas samych.”
 
Więcej 
Co warto wiedzieć o naszym Szpitalu ? Co zabrać ze sobą do szpitala ? Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Więcej 
tel.  (77) 406 78 00
fax: (77) 406 78 72
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl
Pełne dane kontaktowe 

Poradnik pacjenta

1. Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą na badanie TK, RTG, USG ?

Pacjent ubezpieczony w NFZ:
- skierowanie z poradni lekarskiej lub szpitala mającego umowę z NFZ,
- zdjęcia i wyniki z poprzednich badań - TK, RTG, USG (danej części ciała) jeśli były wykonywane,
- dowód osobisty,
- dowód ubezpieczenia,
Pacjent nieubezpieczony:
- dowód osobisty,
- zdjęcia i wyniki z poprzednich badań - TK, RTG, USG (danej części ciała) jeśli były wykonywane.
 
2. Jak długo ważne jest skierowanie na badania diagnostyczne ?
Skierowanie na badania diagnostyczne jest ważne do momentu realizacji.
 
3. Czy lekarz rodzinny może skierować mnie na badanie TK, RTG, USG ?
Lekarz rodzinny nie może wystawić skierowania na w/w badania. Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza pracującego w poradni specjalistycznej. Badania typu TK, RTG, USG są finansowane bezpośrednio przez NFZ na podstawie umów z placówkami wykonującymi te badania.
 
4. Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.
Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.
 
Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na elektronicznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*
 
Podstawa prawna:
*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2016 nr 186 z późn. zm.
 
5. RODO - prawo pacjenta do bezpłatnej kopii danych osobowych.
Od dnia 25 maja 2018 r. stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 
Przepisy RODO nakładają na administratorów danych (o czym informuje także Rzecznik Praw Pacjenta na swojej stronie internetowej: https://www.bpp.gov.pl/aktualnosci/rodo-prawo-pacjenta-do-bezplatnej-kopii-danych-osobowych,541.html), którymi są również szpitale, przychodnie lub inne placówki medyczne, nowe obowiązki.
 
Pacjenci mają między innymi prawo dostępu do swoich danych osobowych, które mogą zrealizować również poprzez zażądanie ich kopii.
 
Placówki medyczne przetwarzają dane osobowe dotyczące zdrowia pacjentów w szczególności w prowadzonej dokumentacji medycznej. Realizując zatem ww. obowiązek są zobowiązane do bezpłatnego udostępnienia pierwszej kopii dokumentacji medycznej.
Kopia danych osobowych zostanie Państwu przekazana nie później niż w ciągu miesiąca lub zostaną Państwo poinformowani o późniejszym terminie jej przekazania.
Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać bezpłatnie kopię swoich danych, w tym zawartych w dokumentacji medycznej, mogą Państwo skorzystać z zamieszczonego poniżej wniosku.
 
 Wniosek o udostępnienie danych osobowych